Không có ảnh

Biện pháp đảo ngữ

04/05/2023 theki.vn 0

Biện pháp đảo ngữ 1. Đảo ngữ là gì? – Đảo ngữ là biện phap tu từ thay đổi trật tự cấu tạo ngữ pháp thông thường của câu, nhằm nhấn mạnh ý, nhấn mạnh đặc điểm của đối tượng [Đọc thêm…]