the-chieu

Thể chiếu.

07/07/2022 theki.vn 0

Thể chiếu. Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. Chiếu có thể viết bằng văn vần, văn biền ngẫu hoặc văn xuôi; được công bố và đón nhận một cách trang trọng. Một số bài [Đọc thêm…]