VIET-DON

Viết đơn

Viết đơn I. Khi nào cần viết đơn ? Xét ví dụ SGK/ 131: – Các trường hợp đều cần phải viết vì:    + Trình bày lí do của bản thân    + Thể hiện nguyện vọng    + [Đọc thêm…]