Không có ảnh

Sự tích Hồ Gươm

07/10/2020 Thế Kỉ 0

Sự tích Hồ Gươm Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tuỷ. Bấy giờ ở vùng Lam [Đọc thêm…]