tinh-tu-la-gi

Tính từ là gì?

Tính từ là gì? I. Khái niệm. – Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái. – Tính từ có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,… [Đọc thêm…]

dong-tu-la-gi

Động từ là gì

Động từ là gì I. Khái niệm. – Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. – Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng,… để tạo [Đọc thêm…]

danh-tu-la-gi

Danh từ là gì?

Danh từ là gì? I. Khái niệm: – Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,… – Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó,… [Đọc thêm…]