Cách làm bài văn kể chuyện lớp 6

Bài văn kể chuyện lớp 6 là kiểu bài giúp phát triển kĩ năng kể một câu chuyện có ý nghĩa đối với học sinh lớp 6. Bước đầu làm quen với văn kể chuyện chưa yêu cầu học sinh phải viết một câu chuyện sáng tạo.