Nghị luận: trách nhiệm của thanh niên học sinh đối với đất nước

Người có lòng yêu nước là người sống gắn bó với quê hương, đất nước; có tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc, biết tự hào dân tộc chính đáng