Phân phối chương trình Ngữ văn 8, Kết nối tri thức (Cả năm)

phan-phoi-chuong-trinh-ngu-van-8-ket-noi-tri-thuc-ca-nam

KHUNG KẾ HOẠCH DH& GD NGỮ VĂN 8 – KNTT (2023-2024)
CV 5512/BDG;TT22 sửa đổi, bổ sung TT58,
(Đã được thống nhất trong cuộc họp tổ sau ngày 02/8/2023)
Tổng số tiết cả năm:  35 tuần = 140 tiết.
Học kì 1: 05 bài (18 tuần) x 4 tiết = 72 tiết
Học kì 2: 05 bài(17 tuàn) x 4 tiết = 68 tiết

HỌC KÌ I.

Tuần Tên bài/ chủ đề Hoạt động dạy và học Tiết CT Nội dung Ghi chú
 

 1

Bài 1.  Câu chuyện của lịch sử.

(Truyện lịch sử)

(13 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt: 

Đọc kết nối chủ đề:

1 – Lá cờ thêu sáu chữ vàng  
2 – Lá cờ thêu sáu chữ vàng(tt)
3 – Lá cờ thêu sáu chữ vàng (tt)
4 – Thực hành tiếng Việt
 

 2

5 – Quang Trung đại phá quân Thanh  
6 Quang Trung đại phá quân Thanh(tt)
7 -Quang Trung đại phá quân Thanh(tt)
8 – Thực hành tiếng Việt.
 

 3

9 – Ta đi tới.
Viết: 10 Phân tích bài viết tham khảo.
11 – Thực hành viết theo các bước.
12 – Thực hành viết theo các bước (tt)
 

 4

Nói và nghe: 13 – Trình bày, giới thiệu ….cuốn sách.  
 

 

 

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển

(Thơ Trung đại)

(12 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt:

Đọc kết nối chủ đề:

14 Thu điếu.
15 Thu điếu.(tt)
16 – Thực hành tiếng Việt.
 

 5

17 -Thiên Trường vãn vọng.  
18 – Thiên Trường vãn vọng(tt)
19 Thực hành tiếng Việt.
20 Ca Huế trên sống Hương.
 

  6

 

Viết:

21 Phân tích bài viết tham khảo.  
22 Thực hành viết theo các bước.
23 – Thực hành viết theo các bước (tt)
24 – Thực hành viết theo các bước (tt)
 

 7

Nói và nghe: 25 Trình bày ý kiến về…vấn đề XH.  
 

 

 

 

 

Bài 3.  Lời sông núi-

(Nghị luận)

(13 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt:

Đọc kết nối chủ đề:

26 Hịch tướng sĩ.
27 – Hịch tướng sĩ (tt)
28 – Hịch tướng sĩ (tt)
 

 8

29 – Thực hành tiếng Việt.  
30 – Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
31 – Tinh thần yêu nước… nhân dân ta (tt)
32 – Thực hành tiếng Việt.
 

 9

33 – Nam quốc sơn hà.  
Viết: 34 Phân tích bài viết tham khảo.
35 – Thực hành viết theo các bước.
36 – Thực hành viết theo các bước (tt)
 

 10

37 – Thực hành viết theo các bước (tt)  
Nói và nghe: 38 Thảo luận về một vấn đề đời sống.
Ôn tập và kiểm  tra giữa kì I.

(4 tiết)

Viết: 39 – Ôn tập giữa kì I
40 – Ôn tập giữa kì I (tt)
 

 11

41 – Kiểm tra giữa kì I(Phần viết bài 2 hoặc bài 3)  
42
 

 

 

Bài 4. Tiếng cười trào phúng trong  thơ.

(Thơ trào phúng)

(13 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt:

Đọc kết nối chủ đề:

43 – Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu.
44 – Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu.(tt)
 

 12

45 Thực hành tiếng Việt.  
46 Lai tân.
47 Lai tân (tt)
48 Thực hành tiếng Việt.
 

 13

49 – Một số giọng điệu…..thơ trào phúng  
50 – Trả bài kiểm tra giữa kì I.
 

Viết:

51 –  Phân tích bài viết tham khảo.
52 – Thực hành viết theo các bước.
 

 14

53 – Thực hành viết theo các bước (tt) –           
54 – Thực hành viết theo các bước (tt)
Nói và nghe: 55 Trình bày ý kiến về…vấn đề xã hội.
 

 

 

Bài 5. Những câu  chuyện hài

(Hài kịch, Truyện cười)

(12 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt.

Đọc kết nối chủ đề.

56 Trưởng giả học làm sang.
 

 15

57 Trưởng giả học làm sang (tt)  
58 – Thực hành tiếng Việt.
59 Thực hành tiếng Việt (tt)
60 – Chùm truyện cười dân gian Việt Nam.
 

 16

61 Chùm truyện cười ….Việt Nam (tt)  
62 – Chùm ca dao trào phúng.
63 Thực hành tiếng Việt.
 

Viết:

64 Phân tích bài viết tham khảo.
 

 17

65 – Thực hành viết theo các bước.  
66 – Thực hành viết theo các bước (tt)
Nói và nghe: 67 – Trình bày ý kiến về vấn đề…đời sống.
Ôn tập và kiểm tra cuối kì I.

(5 tiết)

Viết: 68 – Ôn tập cuối kì I.
 

 18

69 – Ôn tập cuối kì I (tt)  
70 – Kiểm tra cuối kì I(Phần viết: bài 4 hoặc bài 5)
71
72 – Trả bài kiểm tra cuỗi kì I.

HỌC KÌ II.

Tuần Tên bài/ chủ đề Hoạt động dạy và học Tiết CT Nội dung Ghi chú
 

 19

 

 

 

Bài 6.

Chân dung cuộc sống

(Truyện)

(12 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt;

Đọc kết nối chủ đề:

73 Mắt sói.  
74 – Mắt sói (tt)
75 – Mắt sói (tt)
76 – Thực hành tiếng Việt.
 

 20

77 Lặng lẽ Sa Pa.  
78 Lặng lẽ Sa Pa.(tt)
79 – Thực hành tiếng Việt.
80 – Bếp lửa.
 

 21

Viết: 81 – Phân tích bài viết tham khảo.  
82 – Thực hành viết theo các bước.
83 – Thực hành viết theo các bước (tt)
Nói và nghe” 84 – Giới thiệu một cuốn sách.
 

 22

 

 

 

Bài 7.

Tin yêu và ước vọng (Thơ tự do)

(12 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt:

Đọc kết nối chủ đề:

85 – Đồng chí.  
86 – Đồng chí. (tt)
87 – Thực hành tiếng Việt.
88 Lá đỏ.
 

 23

89 – Lá đỏ (tt)  
90 – Những ngôi sao xa xôi.
91 – Thực hành tiếng Việt.
92 Thực hành tiếng Việt (tt)
 

 

 24

Viết: 93 Tập làm thơ tự do.  
94 – Viết đoạn văn…cảm nghĩ về…tự do.
95 – Thực hành viết theo các bước (tt)
Nói và nghe: 96 – Thảo luận về…đời sống…lứa tuổi.
 

 25

 

 

 

 

Bài 8.

Nhà văn và trang viết.

(Nghị luận văn học)

(13 tiết)

 

 

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt:

 

Đọc kết nối chủ đề:

97 – Nhà thơ của quê hương…Việt Nam.  
98 – Nhà thơ của quê hương..Việt Nam(tt)
99 Nhà thơ của quê hương..Việt Nam(tt)
100 – Thực hành tiếng Việt.
 

 26

101 – Đọc văn – Cuộc chơi tìm ý nghĩa.  
102 – Đọc văn – Cuộc chơi tìm ý nghĩa(tt)
103 Đọc văn – Cuộc chơi tìm ý nghĩa (tt)
104 -Thực hành tiếng Việt.
 

 27

105 Xe đêm.  
Viết: 106 – Phân tích bài viết tham khảo.
107 – Thực hành viết theo các bước.
108 – Thực hành viết theo các bước (tt)
 

 28

Nói và nghe: 109 – Trình bày ý kiến… vấn đề xã hội.  
 

Ôn tập và kiểm tra giữa kì II

(4 tiết)

Viết: 110 – Ôn tập giữa kì II.
111 – Ôn tập giữa kì II (tt)
112 – Kiểm tra giữa kì II (Phần viết bài 6 hoặc bài 8)
 

 29

113  
 

 

 

Bài 9.

Hôm nay và ngày mai

(Văn bản thông tin)

(14 tiết)

 

 

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt:

Đọc kết nối chủ đề:

114 – Miền châu thổ sông….đón lũ.
115 – Miền châu thổ sông….đón lũ. (tt)
116 Miền châu thổ sông….đón lũ. (tt)
 

 30

117 – Thực hành tiếng Việt.  
118 Thực hành tiếng Việt (tt)
119 – Choáng ngợp và …của chúng ta.
120 – Choáng ngợp và …của chúng ta (tt)
 

 31

121 – Diễn từ ứng khẩu …Xi-át-tơn  
122 – Thực hành tiếng Việt.
 Viết: 123 – Phân tích bài viết tham khảo.
124 – Thực hành viết bài văn thuyết minh.
 

 32

125 – Văn bản kiến nghị …đời sống.  
126 Văn bản kiến nghị…(tt).Trả bài G.kì II.
Nói và nghe: 127 – Thảo luận về …đời sống…lứa tuổi.
 

 

Bài 10.

Sách – Người bạn đồng hành.

(Văn bản nghị luận xã hội)

(08 tiết)

Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt. (Thách thức đầu tiên):

Đọc kết nối chủ đề:

128 – Đọc như… hành trình, Đọc như..đón đợi.
 

 33

129 – Đọc như một cuộc thám hiểm.  
130 – Đọc để đồng hành và chia sẻ.
131 – Đọc để đồng hành và chia sẻ (tt)
Viết (Thách thức thứ hai)

……………………..

Nói và nghe (Về đích)

132 Viết bài văn thuyết minh…cuốn sách
 

 34

133 – Thực hành viết…giới thiệu…cuốn sách.  
134 – Viết một nhan đề và…tác phẩm mới.
135 – Ngày hội với sách.
 

Ôn tập và kiểm tra cuối kì II.

(5 tiết)

Viết: 136 Ôn tập cuối kì II.
 

 35

137 Ôn tập cuối kì II (tt)  
138 – Kiểm tra cuối kì II (Phần viết.Bài 9: thuyết minh.)
139
140 – Trả bài kiểm tra cuỗi kì II.

Tải bản word đầy đủ:

Chia sẻ bài viết:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.