mot-truyen-ngan-hay-vua-la-chung-tich-cua-mot-thoi-vua-la-hien-than-cua-mot-chan-li-gian-di-cua-moi-thoi-qua-phan-tich-truyen-ngan-chi-pheo-cua-nam-cao-hay-ban

Chứng minh: Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời. Qua phân tích truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, hãy bàn luận ý kiến trên

26/12/2019 Dương Lê 0

“Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời.” Qua phân tích truyện ngắn “ Chí Phèo” của Nam Cao, hãy bàn luận ý kiến trên