bi-kich-cua-nguoi-phu-nu-trong-xa-hoi-cu-qua-mot-so-tac-pham-van-hoc-trung-dai-da-hoc-doc-tieu-thanh-ki-nguyen-du-va-cac-doan-trich-chinh-phu-ngam-dang-tran-con-va-cung-oan-ngam-nguyen-gia-thie

Bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học: Đọc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du) và các đoạn trích Chinh phụ ngâm khúc (Đặng Trần Côn) và Cung oán ngâm khúc( Nguyễn Gia Thiều)

17/03/2021 Thế Kỉ 1

Bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ qua một số tác phẩm văn học trung đại đã học: “Đọc Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du) và các đoạn trích” Chinh phụ ngâm” (Đặng Trần Côn) và “Cung oán [Đọc thêm…]