bai-9-noi-va-nghe-thuyet-trinh-ve-mot-van-de-xa-hoi-co-su-dung-ket-hop-phuong-tien-ngon-ngu-voi-cac-phuong-tien-giao-tiep-phi-ngon-ngu-ngu-van-10-chan-troi-sang-tao

(Bài 9). Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (Ngữ văn 10, Chân trời sáng tạo)

30/01/2023 Thế Kỉ 0

Nói và nghe: THUYẾT TRÌNH VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI CÓ SỬ DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ. Nói. Thuyết trình về sự lựa chọn nghề nghiệp của giới [Đọc thêm…]