boi-duong-va-phat-trien-nang-luc-tu-duy-tong-hop-theo-lanh-tho-cho-hoc-sinh-dua-vao-cac-cap-pham-tru-bien-chung-duoc-the-hien-qua-cac-thanh-phan-dia-li-tu-nhien

Bồi dưỡng và phát triển năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ cho học sinh dựa vào các cặp phạm trù biện chứng được thể hiện qua các thành phần địa lí tự nhiên

Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ là gì? Tư duy tổng hợp lãnh thổ là tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần vật chất và năng lượng cấu tạo nên mỗi bộ phận lãnh thổ [Đọc thêm…]