duc-tinh-khiem-nhuong

Nghị luận đức tính khiêm nhường

05/07/2018 Duong Le 2

Nghị luận đức tính khiêm nhường. Nhân cách được hình thành từ giáo dục và môi trường xung quanh. Một trong những yếu tố cần để tạo nên sự hội nhập của mọi người là đức tính khiêm nhường.