suy-nghi-ve-tinh-liem-khiet

Suy nghĩ về tính liêm khiết

03/08/2019 Duong Le 2

Tính liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống trong sạch không hám danh không bận tâm toán tính nhỏ nhen ích kỉ.