Viết đoạn văn 200 chữ bàn luận về thiện và ác

Bàn luận về thiện và ác

Thiện và ác là hai biểu hiện của hành động, là thước đo đời sống đạo đức của mọi cá nhân trong xã hội. Giữa thiện và ác có mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời. Không một ai có thể chân thiện hoặc tận ác. Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu con người luôn khao khát làm điều đó. Thiện là cái tốt đẹp biểu hiện lòng nhân ái của con người trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là hành vi thể hiện lợi ích của cá nhân phù hợp với yêu cầu và sự tiến bộ xã hội. Cái thiện phải được thể hiện qua việc góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, đem lại lợi ích cho mọi người trong xã hội. Ác là cái có thể gây tổn hại đến con người, cái cần phải gạt bỏ trong đời sống cá nhân và xã hội. Cái ác làm mất đi sự văn minh của cuộc sống con người. Thiện là tiếng nói của lương tâm. Ác là sự gào thét của tham vọng. Con người cần làm điều thiện và tránh làm điều ác. “Việc thiện thì dù nhỏ đến mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ đến mấy cũng tránh” (Hồ Chí Minh). Làm việc thiện là phấn đấu cho cuộc sống của con người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và giàu tính nhân văn hơn. Đồng thời đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, bảo vẹ công bằng và lẽ phải, bênh vực con người. Luôn biết khoan dung, tha thứ, biết sống vì người khác nhưng phải nhớ rằng lòng khoan dung trở thành tội lỗi khi dành cho cái ác. Ở trên đời không có gì quý hơn tấm lòng nhân ái. người có tấm lòng thiện lương tất sẽ được báo đáp.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.