Nghị luận: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn (Trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ

Đọc tiếp Nghị luận: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn (Trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ