suy-nghi-ve-cau-noi-nguoi-song-nhieu-nhat-khong-phai-nguoi-song-lau-nam-nhat-ma-la-nguoi-co-nhieu-trai-nghiem-phong-phu-nhat-song-nhieu-hon-nguoi-khac

Suy nghĩ về câu nói: Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất, sống nhiều hơn người khác.

03/05/2022 Thế Kỉ 0

Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất, sống nhiều hơn người khác. 1. Giải thích: – Trải nghiệm: là trải qua thực tế và thu nhận, đúc [Đọc thêm…]