Phân phối chương trình (ppct) Ngữ văn 12

phan-phoi-chuong-trinh-mon-ngu-van-lop-12

Phân phối chương trình Ngữ văn 12

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)
Học kì I: 19 tuần (54 tiết)
Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 đến tiết 3
– Khái quát văn học Việt Nam từ CM tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX;
– Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Tuần 2: Tiết 4 đến tiết 6
– Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả);
– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;
– Bài viết số 1: Nghị luận xã hội.

Tuần 3: Tiết 7 đến tiết 9
– Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm);
– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo).

Tuần 4: Tiết 10 đến tiết 12
– Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc;
– Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích);
– Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki (trích);
– Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Tuần 5: Tiết 13 đến tiết 15
– Phong cách ngôn ngữ khoa học;
– Trả bài viết số 1;
– Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà).

Tuần 6: Tiết 16 đến tiết 18
– Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003;
– Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

Tuần 7: Tiết 19 đến tiết 21
– Tây Tiến;
– Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

Tuần 8: Tiết 22 đến tiết 24
– Việt Bắc (phần một: tác giả);
– Luật thơ;
– Trả bài làm văn số 2.

Tuần 9: Tiết 25 đến tiết 27
– Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm);
– Phát biểu theo chủ đề.

Tuần 10: Tiết 28 đến tiết 30
– Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm);
– Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi);
– Luật thơ (tiếp theo).

Tuần 11: Tiết 31 đến tiết 33
– Thực hành một số phép tu từ ngữ âm;
– Bài viết số 3: Nghị luận văn học.

Tuần 12: Tiết 34 đến tiết 36
– Đọc thêm: Dọn về làng;
– Đọc thêm: Tiếng hát con tàu;
– Đọc thêm: Đò Lèn;
– Thực hành một số phép tu từ cú pháp.

Tuần 13: Tiết 37 đến tiết 39
– Sóng;
– Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 14: Tiết 40 đến tiết 42
– Đàn ghi ta của Lor-ca;
– Đọc thêm: Bác ơi!
– Đọc thêm: Tự do;
– Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 15: Tiết 43 đến tiết 45
– Quá trình văn học và phong cách văn học;
– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 46 đến tiết 48
– Người lái đò sông Đà (trích);
– Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 17: Tiết 49 đến tiết 50
– Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích);
– Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới.

Tuần 18: Tiết 51 đến tiết 52
– Ôn tập văn học;
– Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 19: Tiết 53 đến tiết 54
– Bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 55 đến tiết 56
– Vợ chồng A Phủ (trích).

Tuần 21: Tiết 57 đến tiết 58
– Bài viết số 5: Nghị luận văn học.

Tuần 22: Tiết 59 đến tiết 60
– Nhân vật giao tiếp.

Tuần 23: Tiết 61 đến tiết 63
– Vợ nhặt;
– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 24: Tiết 64 đến tiết 66
– Rừng xà nu;
– Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ.

Tuần 25: Tiết 67 đến tiết 69
– Những đứa con trong gia đình;
– Trả bài viết số 5;
– Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 26: Tiết 70 đến tiết 72
– Chiếc thuyền ngoài xa;
– Thực hành về hàm ý.

Tuần 27: Tiết 73 đến tiết 75
– Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích);
– Đọc thêm: Một người Hà Nội (trích);
– Thực hành về hàm ý (tiếp theo).

Tuần 28: Tiết 76 đến tiết 78
– Thuốc;
– Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận.

Tuần 29: Tiết 79 đến tiết 81
– Số phận con người (trích);
– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 82 đến tiết 84
– Ông già và biển cả (trích);
– Diễn đạt trong văn nghị luận.

Tuần 31: Tiết 85 đến tiết 87
– Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích);
– Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo).

Tuần 32: Tiết 88 đến tiết 90
– Nhìn về vốn văn hóa dân tộc;
– Phát biểu tự do.

Tuần 33: Tiết 91 đến tiết 93
– Phong cách ngôn ngữ hành chính;
– Văn bản tổng kết.

Tuần 34: Tiết 94 đến tiết 96
– Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ;
– Ôn tập phần Làm văn.

Tuần 35: Tiết 97 đến tiết 99
– Giá trị văn học và tiếp nhận văn học;
– Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Tuần 36: Tiết 100 đến tiết 102
– Ôn tập phần văn học.

Tuần 37: Tiết 103 đến tiết 105
– Bài viết số 7;
– Trả bài viết số 7.


Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 12 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 đến tiết 4
– Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX;
– Nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Tuần 2: Tiết 5 đến tiết 8
– Tuyên ngôn Độc lập;
– Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh;
– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;
– Bài viết số 1: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà).

Tuần 3: Tiết 9 đến tiết 12
– Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc ;
– Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ ;
– Đọc thêm: Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng ;
– Đọc thêm: Đốt-xtôi-ép-xki;
– Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận.

Tuần 4: Tiết 13 đến tiết 16
– Tây Tiến ;
– Đọc thêm: Bên kia sông Đuống ;
– Đọc thêm: Dọn về làng ;
– Luyện tập về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt;
– Trả bài viết số 1.

Tuần 5: Tiết 17 đến tiết 20
– Việt Bắc
– Đọc thêm: Bác ơi!
– Tố Hữu;
– Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

Tuần 6: Tiết 21 đến tiết 24
– Tiếng hát con tàu;
– Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi);
– Bài viết số 2 (Nghị luận văn học).

Tuần 7: Tiết 25 đến tiết 28
– Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm);
– Sóng;
– Đọc thêm: Đò Lèn;
– Luật thơ.

Tuần 8: Tiết 29 đến tiết 32
– Đàn ghi ta của Lor-ca;
– Đọc thêm: Tự do;
– Luyện tập về luật thơ;
– Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

Tuần 9: Tiết 33 đến tiết 36
– Con đường trở thành” kẻ sĩ hiện đại”;
– Các kiểu kết cấu của bài nghị luận;
– Trả bài viết số 2.

Tuần 10: Tiết 37 đến tiết 40
– Người lái đò sông Đà;
– Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ;
– Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 11: Tiết 41 đến tiết 44
– Nguyễn Tuân;
– Phong cách văn học;
– Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

Tuần 12: Tiết 45 đến tiết 48
– Ai đã đặt tên cho dòng sông?
– Đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới;
– Bài viết số 3 (Nghị luận văn học).

Tuần 13: Tiết 49 đến tiết 52
– Nhìn về vốn văn hóa dân tộc;
– Phong cách ngôn ngữ khoa học;
– Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Tuần 14: Tiết 53 đến tiết 56
– Hồn Trương Ba, da hàng thịt;
– Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003;
– Luyện tập nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.

Tuần 15: Tiết 57 đến tiết 60
– Tư duy hệ thống, nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy;
– Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học;
– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 61 đến tiết 63
– Quá trình văn học;
– Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa.

Tuần 17: Tiết 64 đến tiết 66
– Ôn tập về văn học (học kì I);
– Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 18: Tiết 67 đến tiết 69
– Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do;
– Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do;
– Luyện tập về Tiếng Việt (học kì I).

Tuần 19: Tiết 69 đến tiết 72
– Ôn tập về làm văn (học kì I);
– Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I);
– Trả bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 73 đến tiết 75
– Vợ chồng A Phủ ;
– Luyện tập về nhân vật giao tiếp.

Tuần 21: Tiết 76 đến tiết 78
– Vợ nhặt ;
– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 22: Tiết 79 đến tiết 81
– Những đứa con trong gia đình;
– Luyện tập về nhân vật giao tiếp (tiếp theo).

Tuần 23: Tiết 82 đến tiết 84
– Lựa chọn và nêu luận điểm;
– Bài viết số 5 (Nghị luận văn học).

Tuần 24: Tiết 85 đến tiết 88
– Rừng xà nu;
– Đọc thêm: Đất;
– Luyện tập về cách sửa chữa văn bản.

Tuần 25: Tiết 89 đến tiết 92
– Một người Hà Nội;
– Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ;
– Sử dụng luận cứ.

Tuần 26: Tiết 93 đến tiết 96
– Chiếc thuyền ngoài xa;
– Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn;
– Trả bài viết số 5;
– Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 27: Tiết 97 đến tiết 100
– Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ;
– Kiểm tra văn học;
– Mở bài.

Tuần 28: Tiết 101 đến tiết 104
– Giá trị của văn học;
– Luyện tập về cách tránh lỗi diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau;
– Thân bài.

Tuần 29: Tiết 105 đến tiết 108
– Số phận con người;
– Kết bài;
– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 109 đến tiết 112
– Ông già và biển cả;
– Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội).

Tuần 31: Tiết 113 đến tiết 116
– Thuốc
– Trả bài kiểm tra văn học.
– Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 32: Tiết 117 đến tiết 120
– Tiếp nhận văn học;
– Luyện tập về cách tránh một số lỗi lô gích;
– Hình thức trình bày bài văn.

Tuần 33: Tiết 121 đến tiết 124
– Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản;
– Trả bài viết số 7;
– Xây dựng đề cương diễn thuyết.

Tuần 34: Tiết 125 đến tiết 128
– Phong cách ngôn ngữ hành chính;
– Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính;
– Văn bản tổng kết;
– Luyện viết văn bản tổng kết.

Tuần 35: Tiết 129 đến tiết 132
– Tổng kết phần Văn học;
– Tổng kết phần Làm văn.

Tuần 36: Tiết 133 đến tiết 136
– Ôn tập về Văn học (học kì II);
– Tổng kết phần Tiếng Việt;
– Ôn tập về Làm văn (học kì II);
– Luyện tập về Tiếng Việt (học kì II).

Tuần 37: Tiết 137 đến tiết 140
– Bài viết số 8 (kiểm tra học kí II)
– Trả bài viết số 8.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.