Phân phối chương trình Ngữ văn 6, Cánh diều

phan-phoi-chuong-trinh-ngu-van-6-canh-dieu

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS…………………
TỔ: ….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC: NGỮ VĂN
KHỐI LỚP 6, CÁNH DIỀU
(Năm học …………)

Đặc điểm tình hình:

– Số lớp: ….. lớp; Số học sinh: ……………….; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
– Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ………; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ……; Đại học: …… ; Trên đại học: ….
– Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt:………….; Khá:…………….; Đạt:……………; Chưa đạt:…….
– Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

HỌC KỲ I.

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

TUẦN

BÀI MỞ ĐẦU: NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC SÁCH NGỮ VĂN 6 Nội dung chính của Sách giáo khoa. 2 (Tiết 1,2) Tuần 1 (1 – 4)
I. Học đọc.
II. Học viết.
III. Học nói và nghe.
Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa 1 (Tiết 3)
Hướng dẫn học sinh soạn bài, chuẩn bị bài học, ghi bài, tự đánh giá, hướng dẫn tự học 1 (Tiết 4)
BÀI 1. TRUYỆN

(TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Thánh Gióng.

3 (Tiết 5,6,7) Tuần 2,3,4 (5 – 16)
– Văn bản 2: Thạch sanh. 3 (Tiết 8,9,10)
Thực hành tiếng Việt:  Từ đơn và từ phức. 1 (Tiết 11)
Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản: Sự tích Hồ Gươm.

1 (Tiết 12)
Viết: Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích 3 (Tiết 13,14,15)
Nói và nghe: Kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích 1 (Tiết 16)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
BÀI 2. THƠ

(THƠ LỤC BÁT)

Đọc hiểu văn bản:

Văn bản 1: À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)

2 (Tiết 17,18) Tuần 5,6,7 (17 – 28)
 Văn bản 2: Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương) 2 (Tiết 19,20)
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ 2 (Tiết 21,22)
Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam 1 (Tiết 23)
Viết: Tập làm thơ lục bát 3 (Tiết 24,25,26)
Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân 2 (Tiết 27,28)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
BÀI 3.

(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)

Đọc hiểu văn bản:

Văn bản 1: Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

3 (Tiết 29,30,31) Tuần 8 (29-32)
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành Tiếng Việt, viết 1 (Tiết 32) Tuần 9 (33-36)
Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I 2 (Tiết 33,34)
BÀI 3.

(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng).

– Văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi ( Văn Công Hùng)

3 (Tiết 35,36,37) Tuần 10,11 (37-44)
Thực hành tiếng Việt: Từ mượn. 1 (Tiết 38)
Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản 3: Thời thơ ấu của Honda

1 (Tiết 39)
Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I 1 (Tiết 40)
Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân 3 (Tiết 41,42,43)
Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân 1 (Tiết 44)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
BÀI 4. VĂN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN VĂN HỌC)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Nguyên Hồng – nhà văn của  những người cùng khổ.

3 (Tiết 45,46,47) Tuần 12,13,14 (45-56)
 Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao 2 (Tiết 48,49)
Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy 2 (Tiết 50,51)
Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản 3: Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

1 (Tiết 52)
Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát 3 (Tiết 53,54,55)
Nói và nghe:  Trình bày ý kiến về một vấn đề. 1 (Tiết 56)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
BÀI 5. VĂN BẢN THÔNG TIN

(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập

3 (Tiết 57,58,59) Tuần 15,16 (57-64)

 

 

– Văn bản 2: Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ 2 (Tiết 60,61)
Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ 2 (Tiết 62,63)
Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản 3: Giờ Trái Đất

1 (Tiết 64)
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Ôn tập học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết 1 (Tiết 65) Tuần 17 (65-68)
Kiểm tra, đánh giá học kỳ I 2 (Tiết 66,67)
BÀI 5. VĂN BẢN THÔNG TIN

(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)

Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện 3 (Tiết 68,69,70) Tuần 18 (69-72)
Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử. 1 (Tiết 71)
Trả bài kiểm tra, đánh giá học kỳ I 1 (Tiết 72)  
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)    

 

HỌC KỲ II.

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

THỜI ĐIỂM

BÀI 6. TRUYỆN

(TRUYỆN ĐỒNG THOẠI, TRUYỆN CỦA PUS- KIN VÀ AN-ĐÉC-XEN)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)

3 (Tiết 73,74,75) Tuần 19,20,21 (73-84)
– Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàn (Pu – Skin) 3 (Tiết 76,77,78)
Thực hành tiếng Việt:  Mở rộng chủ ngữ 1 (Tiết 79)
Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản 3: Cô bé bán diêm (An-Đéc-Xen)

1 (Tiết 80)
Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 3 (Tiết 81,82,83)
Nói và nghe:  Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 1  (Tiết 84)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
BÀI 7. THƠ

(THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ  (Minh Huệ)

 

3 (Tiết 85,86,87) Tuần 22,23,24 (85-96)
– Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu) 2 (Tiết 88,89)
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ 2 (Tiết 90,91)  
Thực hành đọc hiểu: Gấu con có chân vòng kiềng (U-Xa-Chốp) 1 (Tiết 92)
Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả. 3 (Tiết 93,94,95)
Nói và nghe:  Trình bày ý kiến về một vấn đề. 1 (Tiết 96)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
BÀI 8. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

3 (Tiết 97,98, 99) Tuần 25,26 (97-104)
– Văn bản 2: Khan hiếm nước ngọt 2 (Tiết 100,101)
Thực hành tiếng Việt: Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn 2

(Tiết 102,103)

Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản 3:  Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

1 (Tiết 104)
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết… 1 (Tiết 105) Tuần 27 (105-108)
Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II 2 (Tiết 106,107)
BÀI 8. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 3 (Tiết 108,109,110) Tuần 28 (109-112)
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 1 (Tiết 111)
Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II 1 (Tiết 112)
  Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)  
BÀI 9. TRUYỆN

(TRUYỆN NGẮN)

 

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi  (Tạ Duy Anh)

3 (Tiết 113,114,115) Tuần 29,30,31 (113-124)
– Văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh) 3 (Tiết 116,117,118)
Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ 1 (Tiết 119)
Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản 3: Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)

1 (Tiết 120)
Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 3 (Tiết 121,122,123)
Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề 1 (Tiết 124)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
BÀI 10. VĂN BẢN THÔNG TIN

(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO NGUYÊN NHÂN- KẾT QUẢ)

Đọc hiểu văn bản:

– Văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng

3 (Tiết 125,126,127) Tuần 32 (125-128)
– Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ? 2 (Tiết 131,132) Tuần 34,35 (133-140)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp 2 (Tiết 133,134)
Thực hành đọc hiểu:

– Văn bản 3: Những phát minh tình cờ và bất ngờ

1 (Tiết 135)
Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản 3 (Tiết 136,137,138)
Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề 1 (Tiết 139)
Trả bài kiểm tra, đánh giá học kỳ II 1 (Tiết 140)
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Ôn tập học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết 1 (Tiết 128) Tuần 33 (129-132)

 

Kiểm tra, đánh giá học kỳ II 2 (Tiết 129,130)

 * Lưu ý:  Về phân bổ thời lượng trong các bài.

– Tổng thời lượng cho Lớp 6 là 140 tiết/năm. Ngoài Bài Mở đầu 4 tiết, 8 tiết Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II; các bài còn lại (từ 1 đến 10) đều 12 tiết; có 8 tiết dự trữ.Trong mỗi bài 12 tiết, thường phân bổ như sau:

STT Nội dung dạy học Thời lượng (tiết)
1 Đọc hiểu văn bản. 4 – 5
2 Thực hành tiếng Việt. 1 – 2
3 Thực hành đọc hiểu. 1 – 2
4 Viết. 3
5 Nói và nghe. 1 – 2
Chia sẻ bài viết:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.