Nghị luận: Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌‌‌‌mình

ban-chinh-la-nguoi-lam-chu-so-phan-minh

Nghị luận: Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌mình.

  • Mở bài:

Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình”. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn bởi bạn ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌mình.

  • Thân bài:

1.‌ ‌Giải‌ ‌thích.

-‌ ‌”Số‌ ‌phận”:‌ ‌Có‌ ‌thể‌ ‌hiểu‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌là‌ ‌sự‌ ‌sắp‌ ‌đặt‌ ‌từ‌ ‌trước‌ ‌của‌ ‌một‌ ‌thế‌ ‌lực‌ ‌siêu‌ ‌nhiên‌ ‌nào‌ ‌ đó‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌một‌ ‌người.‌ ‌Theo‌ ‌đó,‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌người‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌sự‌ ‌định‌ ‌đoạt.‌ Vui‌ ‌vẻ,‌ ‌hạnh‌ ‌phúc,‌ ‌khổ‌ ‌đau‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌đều‌ ‌dựa‌ ‌vào‌ ‌sự‌ ‌sắp‌ ‌đặt.‌ ‌ ‌

-‌ ‌“Làm‌ ‌‌chủ số phận mình”: Là‌ ‌tự‌ ‌mình‌ ‌quyết‌ ‌định‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌không‌ ‌dựa‌ ‌dẫm‌ ‌hay‌ ‌bị‌ ‌chi‌ ‌phối‌ ‌bởi‌ ‌bất‌ ‌ cứ‌ ‌yếu‌ ‌tố‌ ‌nào.‌ ‌ ‌

→ Số‌ ‌phận‌ ‌mỗi‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌do‌ ‌chính‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌nắm‌ ‌giữ,‌ ‌quyết‌ ‌định.‌ ‌Cuộc‌ ‌đời‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌vui‌ ‌hay‌ ‌buồn,‌ ‌khổ‌ ‌đau‌ ‌hay‌ ‌hạnh‌ ‌phúc‌ ‌là‌ ‌do‌ ‌chính‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌họ‌ ‌tạo‌ ‌ra,‌ ‌nắm‌ ‌bắt‌ ‌và‌ ‌quyết‌ ‌định.‌ ‌ ‌

2.‌ ‌Chứng‌ ‌minh.

-‌ ‌Số‌ ‌phận‌ ‌mỗi‌ ‌cá‌ ‌nhân‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌do‌ ‌ông‌ ‌trời‌ ‌sắp‌ ‌đặt‌ ‌mà‌ ‌do‌ ‌sự‌ ‌lựa‌ ‌chọn,‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ ‌nhận‌ ‌và‌ ‌giải‌ ‌ quyết‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌của‌ ‌chính‌ ‌họ.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌khổ‌ ‌đau‌ ‌hay‌ ‌hạnh‌ ‌phúc,‌ ‌lối‌ ‌mòn‌ ‌hay‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌mới,…‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌đều‌ ‌do‌ ‌suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌cách‌ ‌ nhìn‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌này.‌ ‌Khi‌ ‌có‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ lạc quan, thái độ sống ‌tích‌ ‌cực,‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌sẽ‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌tươi‌ ‌đẹp‌ ‌hơn.‌ ‌ ‌

* Dẫn chứng:‌ ‌Nick‌ ‌Vujjik‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌khuyết‌ ‌tật‌ ‌nhưng‌ ‌chọn‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌đầy‌ ‌tích‌ ‌cực.‌ ‌Anh‌ không‌ ‌chỉ‌ ‌tạo‌ ‌ta‌ ‌cho‌ ‌mình‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌mà‌ ‌còn‌ ‌truyền‌ ‌cảm‌ ‌hứng‌ ‌sống‌ ‌tới‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌ nhiều‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌đứng‌ ‌lên‌ ‌sau‌ ‌vấp‌ ‌ngã‌ ‌hay‌ ‌chết‌ ‌chìm‌ ‌trong‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌cũng‌ ‌là‌ ‌từ‌ ‌tư‌ ‌duy,‌ ‌sự‌ ‌kiên‌ ‌trì,‌ ‌nỗ‌ ‌ lực‌ ‌của‌ ‌mỗi‌ ‌con‌ ‌người.‌ ‌ ‌

* Dẫn chứng:‌ ‌Nhà‌ ‌văn‌ ‌Ban-dắc‌ ‌vốn‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌tiểu‌ ‌thương.‌ ‌Sau‌ ‌đó‌ ‌ông‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌lớn‌ ‌trong‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ khiến‌ ‌ông‌ ‌lâm‌ ‌vào‌ ‌cảnh‌ ‌nghèo‌ ‌đói.‌ ‌Thế‌ ‌nhưng,‌ ‌không‌ ‌để‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌mình‌ ‌chết‌ ‌trìm‌ ‌trong‌ ‌thất‌ ‌bại,‌ ông‌ ‌vẫn‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌từng‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌nó.‌ ‌Ông‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌lại‌ ‌bằng‌ ‌cách‌ ‌viết‌ ‌văn‌ ‌và‌ ‌cuối‌ ‌cùng‌ ‌với‌  sự‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌ông‌ ‌đã‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌được‌ ‌cuộc‌ ‌đời,‌ ‌bước‌ ‌ra‌ ‌từ‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌và‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌nổi‌ ‌tiếng‌ ‌của‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌ ‌

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌đầu‌ ‌hàng,‌ ‌phó‌ ‌mặc‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌hay‌ ‌vượt‌ ‌lên‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌đều‌ ‌nằm‌ ‌ở‌ ‌quyết‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌con‌  người.‌ ‌Nếu‌ ‌đầu‌ ‌hàng,‌ ‌buông‌ ‌xuôi‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌nỗ‌ ‌lực,‌ ‌không‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌bởi‌ ‌vì‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌họ‌  đã‌ ‌an‌ ‌bài,‌ ‌có‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌thay‌ ‌đổi.‌ ‌Đó‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌chết,‌ ‌họ‌ ‌chỉ‌ ‌đang‌ ‌tồn‌ ‌ tại‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌này‌ ‌chứ‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌sống.‌ ‌Ngược‌ ‌lại‌ ‌nếu‌ ‌luôn‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌chí,‌ ‌nghị‌ ‌lực‌ ‌không‌ ‌bao giờ chịu‌ đầu‌ ‌hàng‌ ‌trước‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌sẽ‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌điều‌ ‌tuyệt‌ ‌vời,‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa.‌ ‌ ‌

* Dẫn chứng:‌ ‌Bill‌ ‌Porter‌ ‌sinh‌ ‌ra‌ ‌đã‌ ‌mặc‌ ‌bệnh‌ ‌bại‌ ‌não‌ ‌nhưng‌ ‌với‌ ‌quan‌ ‌niệm:‌ ‌‌“‌Một‌ ‌khi‌ ‌có‌ ‌ước‌ ‌mơ‌ ‌thì‌ ‌bệnh‌ ‌ tật‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌còn‌ ‌là‌ ‌trở‌ ‌ngại”‌ ‌ông‌ ‌đã‌ ‌từng‌ ‌ngày‌ ‌vượt‌ ‌lên‌ ‌số‌ ‌phận.‌ ‌Ông‌ ‌Bill‌ ‌vẫn‌ ‌đam‌ ‌mê,‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌ bán‌ ‌hàng.‌ ‌Sau‌ ‌nhiều‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌ông‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌nhân‌ ‌viên‌ ‌tiếp‌ ‌thị‌ ‌giỏi‌ ‌nhất‌ ‌nước‌ Mỹ.‌ ‌ ‌

+ Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn. Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của “doanh nghiệp” ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi.

+ Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay.

3.‌ ‌Bình‌ ‌luận.

-‌ ‌Đề‌ ‌cao‌ ‌những‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌tích‌ ‌cực,‌ ‌biết‌ ‌nắm‌ ‌bắt‌ ‌tự‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌mình.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Phê‌ ‌phán‌ ‌lối‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌ỷ‌ ‌lại,‌ ‌phó‌ ‌mặc‌ ‌đổ‌ ‌lỗi‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Trước‌ ‌khi‌ ‌đổ‌ ‌lỗi‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌hãy‌ ‌tự‌ ‌nhìn‌ ‌lại‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌xem‌ ‌thử‌ ‌mình‌ ‌đã‌ ‌làm‌ ‌được‌ ‌gì‌ ‌ đã‌ ‌vấp‌ ‌phải‌ ‌những‌ ‌lỗi‌ ‌sai‌ ‌nào‌ ‌để‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌có‌ ‌đánh‌ ‌giá‌ ‌chính‌ ‌xác,‌ ‌khách‌ ‌quan‌ ‌làm‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌để‌ ‌sự‌ ‌hoàn‌ ‌ thiện‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌hướng‌ ‌tới‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌tốt‌ ‌đẹp.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Mở‌ ‌rộng‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌và‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌bản‌ ‌thân‌.

  • Kết bài:

Bạn ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌mình. Bởi vậy, hãy luôn sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công.

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Nghị luận: Mỗi người đều coi cuộc sống của mình như một bộ phim không thành công mà nguyên nhân là tại đạo diễn - Theki.vn
  2. Nghị luận: Suy nghĩ về sức mạnh của ý chí - Theki.vn
  3. Suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện Cậu bé và cái kén - Theki.vn

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.