bai-1-de-tai-chi-tiet-tinh-cach-nhan-vat-van-ban-tom-tat-mo-rong-thanh-phan-chinh-va-trang-ngu-cua-cau-bang-cum-tu-ngu-van-7-ket-noi-tri-thuc

Tri thức Ngữ văn Bài 1: Đề tài và chi tiết; Tính cách nhân vật; Văn bản tóm tắt; Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ của câu bằng cụm từ (Bài 1, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

30/04/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức ngữ văn: Đề tài và chi tiết; Tính cách nhân vật; Văn bản tóm tắt; Mở rộng thành phần chính và trạng ngữ của câu bằng cụm từ. 1. Đề tài và chi tiết. – Đề tài là [Đọc thêm…]

bai-8-cac-van-de-duoc-ban-trong-van-ban-nghi-luan-moi-lien-he-giua-cac-y-kien-li-le-bang-chung-trong-van-ban-nghi-luan-bien-phap-lien-ket-thuat-ngu-ngu-van-7-ket-noi-tri-thuc

Tri thức Ngữ văn Bài 8: Các vấn đề được bàn trong văn bản nghị luận; Mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận; Biện pháp liên kết; Thuật ngữ (Bài 8, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

30/04/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức ngữ văn: Các vấn đề được bàn trong văn bản nghị luận; Mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận; Biện pháp liên kết; Thuật ngữ. 1. Các vấn đề [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Tri thức Ngữ văn Bài 9: Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; Cước chú; Tài liệu tham khảo (Bài 9, Ngữ văn 7, tập 1, Kết nối tri thức)

30/04/2023 Cô Hiền Phương 0

Tri thức ngữ văn: Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản thông tin; Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; Cước chú; Tài liệu tham khảo. 1. [Đọc thêm…]